RSS
⊙ 本区作为ACG主题相关音乐/歌曲资源交流用途,只允许原创发布(由自己上传资源到有效分享空间)。原创方式请查看这里
⊙ 音频文件只允许wav.ape.flac.tta等无损格式或光盘镜像。视频文件只允许非高压rmvb.avi.mkv.wmv等格式或光盘镜像。
⊙ 官方原盘如并非无损(如mp3),也可以获得评分奖励。
⊙ 各分类范围:
——游戏音乐:游戏OP/IN/ED等主题曲CD,OST等原声音乐CD,同人音乐CD,官方相关(如精选辑)CD。
——动漫音乐:动漫OP/IN/ED等主题曲CD,OST等原声音乐CD,同人音乐CD,官方相关(如精选辑)CD。
——广播剧:广播剧CD,声优参与的录音类CD。
——歌手专辑:声优或歌手的个人专辑。(如果是游戏/动漫的主题曲,则允许任选两个分类之一)
——ACG视频:游戏或动漫主题曲的官方二次元视频,任何以音乐为中心的官方视频(不允许MAD)。
——歌手视频:声优或歌手的演唱会、歌曲MV、或其它任何有演唱成分的官方视频。
    
waht | 01-09
shinkal5 | 01-18
12038543510 | 01-09
晕陀陀 | 01-10
paician | 01-09
paician | 01-14
jason_jiang | 01-08
ps79135 | 02-06
jason_jiang | 01-08
ps79135 | 02-06
12038543510 | 01-07
terrytina19 | 01-11
12038543510 | 01-07
死灵骑士 | 01-13
barbon | 01-07
enlwlffo | 01-21
paician | 01-07
bluejake | 01-12
jason_jiang | 01-07
ps79135 | 02-05
jason_jiang | 01-07
ps79135 | 02-05
jason_jiang | 01-06
ps79135 | 02-05
阿尔托莉亚 | 01-06
魔导巧壳 | 01-11
asahe | 01-06
terrytina19 | 01-19
asahe | 01-06
shinkal5 | 01-28
darkard | 01-05
sinray | 01-07
鱼香肉松 | 01-05
nekomai | 01-17
12038543510 | 01-04
ps79135 | 02-03
12038543510 | 01-04
ps79135 | 02-03
12038543510 | 01-04
12038543510 | 01-04
12038543510 | 01-04
ps79135 | 02-02
12038543510 | 01-04
ps79135 | 02-02
12038543510 | 01-04
12038543510 | 01-04
12038543510 | 01-04
smeesuki | 01-09
jason_jiang | 01-04
ps79135 | 02-01
vividred | 01-04
ps79135 | 02-01
vgame02 | 01-03
ps79135 | 02-01
skyblue35 | 01-03
966 | 01-05
fokyatsi | 01-03
shinkal5 | 01-14
vgame02 | 01-02
smeesuki | 01-09
两儀shiki | 01-02
smeesuki | 01-09
12038543510 | 01-02
ps79135 | 01-31
12038543510 | 01-02
ps79135 | 01-31
yanhua_518 | 01-02
terrytina19 | 01-21
660101 | 01-02
660101 | 01-02
660101 | 01-02
smeesuki | 01-09
660101 | 01-02
money233 | 01-31
660101 | 01-02
ps79135 | 01-31
adenium | 01-01
genlong | 01-28
两儀shiki | 01-01
两儀shiki | 01-01
两儀shiki | 01-01
wangxiuqiang | 01-30
060474153 | 01-01
smeesuki | 01-09
12038543510 | 01-01
ps79135 | 01-29
12038543510 | 01-01
ps79135 | 01-29
12038543510 | 01-01
ps79135 | 01-29
12038543510 | 01-01
smeesuki | 01-09
12038543510 | 01-01
ps79135 | 01-28
wyw12123 | 01-01
nbcao2ydxsa3 | 01-03
melonphobia | 01-01
ps79135 | 01-28
两儀shiki | 01-01
ps79135 | 01-28
rvpmiia | 01-01
rktmxm | 01-01
chenjiajia94 | 01-01
reomar | 01-12
chenjiajia94 | 12-31
nbcao2ydxsa3 | 01-03
两儀shiki | 12-31
smeesuki | 01-09
12038543510 | 12-31
nbcao2ydxsa3 | 01-03
060474153 | 12-31
shinkal5 | 01-23
jason_jiang | 12-31
ps79135 | 13:21
renaissance | 12-31
smeesuki | 01-09
jason_jiang | 12-30
ps79135 | 13:22
060474153 | 12-30
smeesuki | 01-09
hiyouga | 12-30
lzhuwu3wu4 | 01-01
12038543510 | 12-30
ps79135 | 01-26
12038543510 | 12-30
ps79135 | 01-26
rvpmiia | 12-30
nbcao2ydxsa3 | 12-30
rvpmiia | 12-30
amanesuzuha | 01-21
rvpmiia | 12-30
smeesuki | 01-09
rvpmiia | 12-30
和田奔俸 | 01-04
jason_jiang | 12-29
hummer312 | 12-30
jason_jiang | 12-29
rktmxm | 12-31
12038543510 | 12-29
ps79135 | 01-25
12038543510 | 12-29
ps79135 | 01-25
12038543510 | 12-29
ps79135 | 01-25
12038543510 | 12-29
hkb2014 | 12-30
jason_jiang | 12-29
jason_jiang | 01-05
12038543510 | 12-29
terrytina19 | 12-31
jason_jiang | 12-28
ps79135 | 01-24
adenium | 12-28
ps79135 | 01-24
12038543510 | 12-28
晕陀陀 | 12-29
12038543510 | 12-28
怀旧呀5 | 12-30
gogod | 12-28
nbcao2ydxsa3 | 12-29
gogod | 22:15
ps79135 | 01-23
s906104opq | 22:04
s906104opq | 22:04
jason_jiang | 21:50
jason_jiang | 21:50
12038543510 | 21:24
shinkal5 | 01-25
skyblue35 | 14:21
tootootoo03 | 01-18
timexk | 12-26
ps79135 | 01-22
12038543510 | 12-26
ps79135 | 01-22
jason_jiang | 12-25
ps79135 | 01-22
st30073 | 12-25
shinkal5 | 01-22
st30073 | 12-25
smeesuki | 01-09
st30073 | 12-25
shinkal5 | 01-24
两儀shiki | 12-25
ps79135 | 01-21
st30073 | 12-25
smeesuki | 01-09
st30073 | 12-25
shinkal5 | 01-16
st30073 | 12-25
nbcao2ydxsa3 | 12-26
st30073 | 12-25
st30073 | 12-25
st30073 | 12-25
smeesuki | 01-09
st30073 | 12-25
smeesuki | 01-09
st30073 | 12-25
smeesuki | 01-09
st30073 | 12-25
nbcao2ydxsa3 | 12-26
两儀shiki | 12-25
ps79135 | 01-21
st30073 | 12-25
st30073 | 12-25
st30073 | 12-25
st30073 | 12-25
st30073 | 12-25
st30073 | 12-25
st30073 | 12-25
nbcao2ydxsa3 | 12-26
st30073 | 12-25
flamehaze | 12-29
st30073 | 12-25
shinkal5 | 01-12
音の谜森 | 12-25
terrytina19 | 21:08
12038543510 | 12-24
terrytina19 | 01-02
12038543510 | 12-24
smeesuki | 01-09
12038543510 | 12-24
ps79135 | 01-19
12038543510 | 12-24
ps79135 | 01-19
12038543510 | 12-23
ps79135 | 01-19
12038543510 | 12-23
smeesuki | 01-09
12038543510 | 12-23
smeesuki | 01-09
12038543510 | 12-22
12038543510 | 12-22
12038543510 | 12-22
ps79135 | 01-20
12038543510 | 12-21
ps79135 | 01-20
12038543510 | 12-21
ps79135 | 01-20
12038543510 | 12-21
z0pran0 | 12-23
12038543510 | 12-21
12038543510 | 12-21
12038543510 | 12-21
smeesuki | 01-09
rvpmiia | 12-21
魔导巧壳 | 12-23
jing495 | 12-20
smeesuki | 01-09
skyblue35 | 12-20
化身牛头人 | 12-29
jason_jiang | 12-19
ps79135 | 01-18
jason_jiang | 12-19
ps79135 | 01-18
两儀shiki | 12-19
xze4511 | 13:08
两儀shiki | 12-19
scnam331 | 12-25
chen1230123 | 12-19
shinkal5 | 01-10
jason_jiang | 12-18
ps79135 | 01-17
jason_jiang | 12-18
ps79135 | 01-17
jason_jiang | 12-18
hanahime | 12-28
jason_jiang | 12-18
jason_jiang | 12-18
barbon | 12-18
shinkal5 | 01-07
jason_jiang | 12-18
乙坂有宇 | 12-19
paician | 12-18
z0pran0 | 12-26
jason_jiang | 12-18
jason_jiang | 12-18
jason_jiang | 12-18
ps79135 | 01-16
两儀shiki | 12-18
hummer312 | 12-19
两儀shiki | 12-18
ken | 12-25
两儀shiki | 12-18
ps79135 | 01-15
两儀shiki | 12-18
ps79135 | 01-15
两儀shiki | 12-18
smeesuki | 01-09
两儀shiki | 12-18
ps79135 | 01-16
两儀shiki | 12-18
两儀shiki | 12-18
两儀shiki | 12-18
smeesuki | 01-09
jason_jiang | 12-18
ps79135 | 01-14
jason_jiang | 12-18
ps79135 | 01-14
gogod | 12-18
gogod | 12-18
jason_jiang | 12-17
ps79135 | 01-13
jason_jiang | 12-17
ps79135 | 01-13
jason_jiang | 12-17
z0pran0 | 12-20
jason_jiang | 12-17
ps79135 | 01-12
jason_jiang | 12-17
ps79135 | 01-12
水恋星夜 | 12-17
smeesuki | 01-09
水恋星夜 | 12-17
smeesuki | 01-09
barbon | 12-17
shinkal5 | 01-11
两儀shiki | 12-16
ps79135 | 01-11
jason_jiang | 12-16
hzn0310 | 12-22
jason_jiang | 12-15
ps79135 | 01-11
jason_jiang | 12-15
ps79135 | 01-11
两儀shiki | 12-15
terrytina19 | 12-16
julin2009 | 12-15
julin2009 | 12-15
julin2009 | 12-15
jsb | 12-15
两儀shiki | 12-15
ps79135 | 01-10
两儀shiki | 12-15
smeesuki | 01-09
jason_jiang | 12-15
ps79135 | 01-10
jason_jiang | 12-14
ps79135 | 01-10
极道风流 | 12-14
shinkal5 | 01-09
jason_jiang | 12-14
scnam331 | 12-22
jason_jiang | 12-12
z0pran0 | 12-16
jason_jiang | 12-12
ps79135 | 01-09
jason_jiang | 12-12
ps79135 | 01-09
jason_jiang | 12-11
hummer312 | 12-13
jason_jiang | 12-11
ps79135 | 01-09
jason_jiang | 12-11
terrytina19 | 12-26
jason_jiang | 12-11
ps79135 | 01-07
jason_jiang | 12-11
ps79135 | 01-07
水恋星夜 | 12-10
smeesuki | 01-09
水恋星夜 | 12-10
smeesuki | 01-09
paician | 12-10
hummer312 | 12-15
jason_jiang | 12-09
强威微少女 | 12-11
冰古之 | 12-09
terrytina19 | 12-18
jason_jiang | 12-09
hummer312 | 12-11
jockey | 12-08
虫需云力 | 12-20
jason_jiang | 12-08
yyxsj1986 | 12-11
jason_jiang | 12-07
可惜不是ni | 12-14
jason_jiang | 12-07
scnam331 | 12-22
arthas_zsy | 12-07
zqjhly | 12-11
arthas_zsy | 12-07
1223758293 | 12-09
arthas_zsy | 12-07
1223758293 | 12-09
arthas_zsy | 12-07
1223758293 | 12-09
arthas_zsy | 12-07
1223758293 | 12-09
arthas_zsy | 12-07
1223758293 | 12-09
arthas_zsy | 12-07
ps79135 | 01-06
arthas_zsy | 12-07
authuser | 12-15
arthas_zsy | 12-07
ps79135 | 01-06
arthas_zsy | 12-07
ps79135 | 01-06
arthas_zsy | 12-07
1223758293 | 12-09

 
更新版本 v161219 (制作名单) ( 执行用时:Total 0.025701(s) query 3, )
联系方式(邮箱):xinyangfeng0207@msn.com (申诉、咨询、合作、报错、版权内容处理等)