RSS
⊙ 本区作为ACG主题相关音乐/歌曲资源交流用途,只允许原创发布(由自己上传资源到有效分享空间)。原创方式请查看这里
⊙ 音频文件只允许wav.ape.flac.tta等无损格式或光盘镜像。视频文件只允许非高压rmvb.avi.mkv.wmv等格式或光盘镜像。
⊙ 官方原盘如并非无损(如mp3),也可以获得评分奖励。
⊙ 各分类范围:
——游戏音乐:游戏OP/IN/ED等主题曲CD,OST等原声音乐CD,同人音乐CD,官方相关(如精选辑)CD。
——动漫音乐:动漫OP/IN/ED等主题曲CD,OST等原声音乐CD,同人音乐CD,官方相关(如精选辑)CD。
——广播剧:广播剧CD,声优参与的录音类CD。
——歌手专辑:声优或歌手的个人专辑。(如果是游戏/动漫的主题曲,则允许任选两个分类之一)
——ACG视频:游戏或动漫主题曲的官方二次元视频,任何以音乐为中心的官方视频(不允许MAD)。
——歌手视频:声优或歌手的演唱会、歌曲MV、或其它任何有演唱成分的官方视频。
    
jeffg | 12-08
tomdogoo | 12-11
smoothluv | 12-08
smoothluv | 12-08
silverflame | 12-08
phay007 | 12-10
piaolingdy | 12-08
phay007 | 12-13
smoothluv | 12-08
霜月零肆 | 12-13
sgrin | 12-08
sgrin | 12-08
roman17 | 12-08
zx2029 | 12-09
sgrin | 12-08
sgrin | 12-08
青い鳥 | 12-08
青い鳥 | 12-08
sgrin | 12-08
sgrin | 12-08
断の章 | 12-08
jacky2154 | 12-15
sgrin | 12-08
sgrin | 12-08
q290679998 | 12-08
apple_100 | 01-04
q290679998 | 12-08
olt035 | 12-19
q290679998 | 12-08
salsu | 12-14
q290679998 | 12-08
salsu | 12-14
q290679998 | 12-08
霜月零肆 | 12-13
q290679998 | 12-08
salsu | 12-14
q290679998 | 12-08
霜月零肆 | 12-16
q290679998 | 12-08
霜月零肆 | 12-16
q290679998 | 12-08
salsu | 12-13
q290679998 | 12-08
salsu | 12-13
q290679998 | 12-08
水の无月 | 12-10
车芸 | 12-08
hrso | 12-14
青い鳥 | 12-08
until | 12-10
silverflame | 12-08
salsu | 12-14
piaolingdy | 12-08
piaolingdy | 12-08
k83533528 | 12-08
k83533528 | 12-08
sgrin | 12-08
gaze | 12-09
sgrin | 12-08
gaze | 12-09
silverflame | 12-08
darao | 12-12
piaolingdy | 12-07
gsd | 12-08
piaolingdy | 12-07
piaolingdy | 12-07
默默4476 | 12-07
salsu | 12-19
默默4476 | 12-07
salsu | 12-19
默默4476 | 12-07
woi911 | 12-14
青い鳥 | 12-07
archimage | 12-08
油条 | 12-07
pururin | 12-09
jeffg | 12-07
阿笨猫 | 12-09
piaolingdy | 12-07
liumingmou | 12-08
pangshami | 12-07
水の无月 | 12-08
风来 | 12-07
salsu | 12-14
风来 | 12-07
salsu | 12-14
风来 | 12-07
salsu | 12-14
风来 | 12-07
salsu | 12-14
风来 | 12-07
salsu | 12-14
sgrin | 12-07
樱辰月雪 | 12-08
sgrin | 12-07
ariaho | 12-07
sgrin | 12-07
phay007 | 12-08
sgrin | 12-07
lfxx | 12-08
pangshami | 12-07
pangshami | 12-07
silverflame | 12-07
salsu | 12-12
q290679998 | 12-07
影之神王 | 12-13
q290679998 | 12-07
q290679998 | 12-07
q290679998 | 12-07
salsu | 12-12
q290679998 | 12-07
salsu | 12-12
q290679998 | 12-07
momotenshi | 12-07
q290679998 | 12-07
q290679998 | 12-07
q290679998 | 12-07
q290679998 | 12-07
q290679998 | 12-07
q290679998 | 12-07
q290679998 | 12-07
sabercsdjnb | 20:06
q290679998 | 12-07
黄金的堕落 | 12-08
roman17 | 12-07
hrso | 12-14
keke7088 | 12-07
宅次元 | 01-04
榊代桜 | 12-07
榊代桜 | 12-07
幕后小水民 | 12-07
salsu | 12-12
樱辰月雪 | 12-07
樱辰月雪 | 12-07
piaolingdy | 12-07
piaolingdy | 12-07
piaolingdy | 12-07
piaolingdy | 12-07
piaolingdy | 12-07
ジル | 12-07
piaolingdy | 12-07
hrso | 12-07
断罪之翼 | 12-07
liumingmou | 12-07
sgrin | 12-07
ジル | 12-07
piaolingdy | 12-06
mentat | 12-07
silverflame | 12-06
青い鳥 | 12-09
miyamayukimi | 12-06
miyamayukimi | 12-14
piaolingdy | 12-06
darao | 12-17
piaolingdy | 12-06
piaolingdy | 12-07
pangshami | 12-06
123dty | 12-07
伝統の幻想 | 12-06
伝統の幻想 | 12-06
sgrin | 12-06
liding58 | 12-06
smoothluv | 12-06
华日露 | 16:41
神眼魔刀 | 12-06
neillyo | 12-09
神眼魔刀 | 12-06
until | 12-09
神眼魔刀 | 12-06
until | 12-09
keaneq | 12-06
grasszyf | 12-11
jeffg | 12-06
yotsuba | 12-12
fancer | 12-06
老农民 | 12-07
niyikaowo | 12-06
七濑kaede | 12-09
niyikaowo | 12-06
lantor | 01-02
sgrin | 12-06
my_sorry | 12-06
piaolingdy | 12-06
piaolingdy | 12-06
silverflame | 12-06
silverflame | 12-06
silverflame | 12-06
silverflame | 12-06
silverflame | 12-06
momotenshi | 12-08
silverflame | 12-06
momotenshi | 12-08
silverflame | 12-05
pboy | 12-06
ninken | 12-05
salsu | 12-09
piaolingdy | 12-05
piaolingdy | 12-05
piaolingdy | 12-05
bakemon112 | 12-12
piaolingdy | 12-05
ledah | 12-06
piaolingdy | 12-05
blackdick | 12-11
kisarel | 12-05
gaze | 12-06
niyikaowo | 12-05
windx | 12-14
sgrin | 12-05
恋色max | 12-05
神眼魔刀 | 12-05
until | 12-09
神眼魔刀 | 12-05
until | 12-09
silverflame | 12-05
silverflame | 12-05
astra32 | 12-05
恋色max | 12-05
silverflame | 12-05
silverflame | 12-05
风筝∥天使 | 12-05
phay007 | 12-08
pangshami | 12-05
pangshami | 12-05
jeffg | 12-05
sun-lunar | 12-16
jeffg | 12-05
yotsuba | 12-12
sgrin | 12-05
樱辰月雪 | 12-05
sorakiraa | 12-05
sun-lunar | 12-16
自由狂潮 | 12-05
自由狂潮 | 12-05
sgrin | 12-05
sgrin | 12-05
jeffg | 12-05
jeffg | 12-05
silverflame | 12-05
pkq25 | 12-10
jeffg | 12-05
yotsuba | 12-12
jeffg | 12-05
jeffg | 12-05
jeffg | 12-05
彼茈守望 | 12-06
jeffg | 12-05
yotsuba | 12-12
jeffg | 12-05
eddie32 | 12-06
花月的水妖 | 12-04
花月的水妖 | 12-04
ken06 | 12-04
keaneq | 12-06
pangshami | 12-04
phay007 | 12-07
sgrin | 12-04
sgrin | 12-04
sgrin | 12-04
sgrin | 12-04
sgrin | 12-04
sgrin | 12-04
pangshami | 12-04
pangshami | 12-04
silverflame | 12-04
pururin | 12-08
pangshami | 12-04
pangshami | 12-04
sgrin | 12-04
sgrin | 12-04
sgrin | 12-04
sgrin | 12-04
jeffg | 12-04
salsu | 12-13
wataru | 12-04
cunhan | 12-08
sgrin | 12-04
sgrin | 12-04
神眼魔刀 | 12-04
until | 12-09
神眼魔刀 | 12-04
until | 12-09
suika605 | 12-04
suika605 | 12-04
默默4476 | 12-03
pururin | 12-10
pangshami | 12-03
pururin | 12-04
jeffg | 12-03
cstconanbnbn | 12-06
sgrin | 12-03
wolfclk | 12-04
无尽的黑线 | 12-03
salsu | 12-09
jeffg | 12-03
wowhy | 12-04
pangshami | 12-03
pangshami | 12-03
sgrin | 12-03
grasszyf | 12-04
q290679998 | 12-03
seed8628626 | 12-13
风来 | 12-03
sun-lunar | 12-16
q290679998 | 12-03
keyfanhuiyin | 12-04
daymoon2004 | 12-03
yuurei | 12-05
daymoon2004 | 12-03
shiotoli | 12-04
daymoon2004 | 12-03
apig0000 | 12-05
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
mousehaoran | 12-03
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
pururin | 12-05
q290679998 | 12-03
nelson | 12-04
suika605 | 12-03
suika605 | 12-03
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
timberlake | 12-03
armslave | 12-06
q290679998 | 12-03
水の无月 | 12-07
timberlake | 12-03
timberlake | 12-03
q290679998 | 12-03
pururin | 12-03
q290679998 | 12-03
德古dragon | 12-08
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
q290679998 | 12-03
EXCALIBUR | 12-20
q290679998 | 12-03
hrso | 12-04
q290679998 | 12-03
chabits | 12-12
sgrin | 12-03
sgrin | 12-03
sgrin | 12-03
sgrin | 12-03
piaolingdy | 12-03
blackdick | 12-04
piaolingdy | 12-03
blackdick | 12-04
jeffg | 12-03
水の无月 | 12-04
sun-lunar | 12-03
sun-lunar | 12-03
sun-lunar | 12-03
maikeibean | 12-03
ninken | 12-02
salsu | 12-07
sgrin | 12-02
sgrin | 12-02
jeffg | 12-02
salsu | 12-26
sgrin | 12-02
sgrin | 12-02
sgrin | 12-02
martin | 12-03
pangshami | 12-02
fatezyj | 12-05
gamers0000 | 12-02
pqyyhw | 12-06
q290679998 | 12-02
niyikaowo3 | 12-03
q290679998 | 12-02
q290679998 | 12-02
q290679998 | 12-02
ガッシュ | 12-02
q290679998 | 12-02
nababa | 12-03
q290679998 | 12-02
ptx003c | 12-04
q290679998 | 12-02
绝尘 | 12-10
q290679998 | 12-02
vole | 12-04
q290679998 | 12-02
q290679998 | 12-02
piaolingdy | 12-02
piaolingdy | 12-02
q290679998 | 12-02
qyzore | 12-24
q290679998 | 12-02
gkgk2007 | 12-03
q290679998 | 12-02
q290679998 | 12-02

 
更新版本 v161219 (制作名单) ( 执行用时:Total 0.072643(s) query 3, )
联系方式(邮箱):xinyangfeng0207@msn.com (申诉、咨询、合作、报错、版权内容处理等)